ĐỊNH MỨC LƯU LƯỢNG SẢN PHẨM

Túi lọc :
 • Thông số túi lọc thử nghiệm 
  • Kích thước túi lọc        :  Size2 7*32 inches (D178*L812mm) 
  • Tiết diện bề mặt lọc     :  0.454m² 
 • Điều kiện thử nghiệm 
  • Loại chất lỏng              :   Nước tinh khiết 
  • Áp lực                          :  Tiêu chuẩn của túi 
  • Nhiệt độ                       :  25°C (77°F)~ 40°C (104°F)

Lõi lọc :
 • Thông số lõi lọc thử nghiệm 
  • Chiều dài lõi lọc      :  10 inches (L254mm) 
  • Tiết diện bề mặt      :  0.054m² 
 • Điều kiện thử nghiệm 
  • Loại chất lỏng         :  Nước tinh khiết 
  • Áp lực                     :  Tiêu chuẩn của lõi 
  • Nhiệt độ                  :  25°C (77°F)~ 40°C (104°F)